Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifWykłady i seminaria
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS
 

gif Warto studiować logopedię
gif Gabinet logopedyczny
gif Logopedia w praktyce
gif Rynek pracy
gif Badania naukowe
gif Kadra
 

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Logopedii UMK
(Informacje ogólne)

Kierownik Studium
Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska
tel. (0-56) 611-37-87
asiakk2@o2.pl
Sekretariat Podyplomowego Studium Logopedii
Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, pok. 213
mgr Justyna Jezierska
tel. (056) 611-35-35
fax (056) 611-35-35
e-mail: justynaj@umk.pl
 

LOGOPEDIA NA UMK - JESTEŚMY BEZKONKURENCYJNI!

Informacje

STUDIA

Program studiów

Plan zajęć – rok akademicki 2017/2018

Rozmiar: 44 bajtówSemestr II       word; pdf
Rozmiar: 44 bajtówSemestr IV      word; pdf

REKRUTACJA
2017-2018


Rozmiar: 77383 bajtów

Charakterystyka ogólna:

Podyplomowe Studium Logopedii kształci słuchaczy w zakresie logopedii ogólnej. Oferuje 609 godzin zajęć w formie konwersatoriów, wykładów i praktyk, odbywających się co dwa tygodnie – w piątki i soboty. Realizowane na Studium zajęcia dydaktyczne mają charakter teoretyczny i praktyczny. Wszystkie przedmioty są ukierunkowane logopedycznie. Wyróżnia się zatem cztery bloki tematyczne:

 1. Lingwistyczne podstawy logopedii
 2. Me­dy­czne podstawy logopedii
 3. Psychologiczne podstawy logopedii
 4. Logopedię.

Studium przygotowuje profesjonalnie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Od ponad dziesięciu lat wciąż ulepszany, aktualizowany i modyfikowany program Studium oraz wysokie kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dydaktyczne znajdują uznanie Polskiego Związku Logopedów, co przejawia się w honorowaniu naszych dyplomów i w przyznawaniu naszym absolwentom Certyfikatu Zawodowego Polskiego Związku Logopedów, potwier­dzającego ich pełne kwalifikacje zawodowe.

Wymagane wykształcenie kandydata:

Studia wyższe (zarówno jednolite magisterskie, jak i I, II stopnia). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Czas trwania: 4 semestry (609 godz.)

Przewidywana liczba miejsc: 30

Termin i miejsce składania podań: 1–29 września 2017 r. w Collegium Maius w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój nr 213, w godzinach od 10.00–14.00

Przewidywane opłaty: 1900 zł (semestry I i III) oraz 1800 zł (semestry II i IV)

Sposób rekrutacji i warunki kwalifikacji: absolwenci wyższych studiów humanistycznych przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której oceniane są:

 • budowa i sprawność narządów artykulacyjnych
 • słuch mowny i pamięć słuchowa
 • fonacja i oddychanie
 • tempo i płynność mówienia w mowie głośnej, w szepcie, podczas czytania,
 • artykulacja głosek w izolacji, w sylabach , w wyrazach , w zdaniach, w opowiadaniu, w mowie spontanicznej
 • poprawność językowa ( formy gramatyczne, umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi, słownictwo )

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: wtorki (5, 12, 19, 26 września, 3 października), g. 16:00-18:00, pok. 112 (ul. Fosa Staromiejska 3).

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 1 zdjęcie
 • audiogram
 • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o stanie słuchu fizjologicznego
 • kserokopia dowodu osobistego

Wymagane wykształcenie kandydata: studia wyższe (zarówno jednolite magisterskie, jak i I, II stopnia). Preferowane są kierunki z obszaru nauk humanistycznych, obszaru nauk społecznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2017 r.


Akty prawne dotyczące kwalifikacji zawodowych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. (Dz. U. z 2002.155.1288 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U.265, poz. 2644 z dnia 8.12.2004 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku (opublikowane w Dz.U. Nr 173, poz. 1419 z 2002 roku) i jego nowelizacja z 14.XI.2008 r. poz.1312.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (Dz.U. Nr 0, poz. 1108)