Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifWykłady i seminaria
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Emisji Głosu i Kultury Języka

Kierownik Studium
Dr Magdalena Żabowska
zabowska@umk.pl
Obsługa studentów
Mgr Joanna Nolka
Instytut Języka Polskiego
87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 408
tel. 056-611-37-83
e-mail: ijp@umk.pl

 

Informacje o rekrutacji (nowa edycja)

  
 
Termin rozpoczęcia: semestr letni
Wymagane wykształcenie kandydata: studia skierowane są zarówno do absolwentów studiów wyższych o profilu humanistycznym, społecznym lub artystycznym (nauki o sztuce), jak też do absolwentów studiów o specjalności nauczycielskiej.
Przewidywana liczba miejsc: 30
Termin i miejsce składania podań: do 10 lutego 2012 roku, Instytut Języka Polskiego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, pokój 408, tel.(0-56) 611-37-83
 
 

Informacje dla kandydatów (nowa edycja)

 
 

Studia podyplomowe są adresowane do wszystkich osób pragnących nabyć umiejętności w zakresie emisji głosu, komunikacji interpersonalnej, kultury języka i wypowiedzi, w szczególności do nauczycieli, dziennikarzy, prawników, teologów. Studia przygotowują także merytorycznie do nauczania emisji głosu w instytucjach edukacyjnych rożnych profili i stopni kształcenia. Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie emisji głosu i kultury języka tym samym – prócz nabycia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie emisji głosu – realizują blok przedmiotów metodycznych związanych z przygotowaniem zawodowym. Prowadzone w czasie studiów przedmiotu pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu fonetyki, podstaw komunikacji, ortofonii czy zasad poprawności językowej. Komplementarnie do tego bloku odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu zasad posługiwania się głosem, w tym technik oddechowo-głosowych czy fonacyjno-artykulacyjnych.

Wymagane dokumenty:

  1. podanie do Dziekana Wydziału Filologicznego UMK,
  2. kwestionariusz osobowy
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. 1 zdjęcie,
  5. osobiste zobowiązanie kandydata do terminowego ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe, bądź skierowanie zawierające zobowiązanie podmiotu kierującego kandydata na studia do terminowego ponoszenia kosztów odpłatności za studia podyplomowe
  6. kserokopia dowodu osobistego

 

Informacje dla studentów

Program studiów    
Opłaty za studia