Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifUSOS
 

gifJęzyk polski jako obcy
gifDlaczego warto studiować?
gifKadra nauczycielska
gifInformacje dla kandydatów
gifInformacje dla słuchaczy
gifCertyfikacja języka polskiego
gifPrace studentów
Konferencja
Nauczanie języka specjalistycznego

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Kierownik Studium
Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
mge@uni.torun.pl
Obsługa studentów
Mgr Joanna Nolka
Instytut Języka Polskiego
87-100 Toruń,
ul. Fosa Staromiejska 3, p. 408
tel. 056-611-37-83
e-mail: ijp@umk.pl

 

Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego

Lektorów języka polskiego jako obcego kształcimy od ponad 10 lat!

 

Informacje dla kandydatów (nowa edycja)

   

INFORMACJE

   
Rozmiar: 29434 bajtów  
 

Informujemy, że kolejna edycja studiów rozpocznie się
w roku akademickim 2017/2018.
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
SĄ O SEMESTR KRÓTSZE

Rada Wydziału Filologicznego przyjęła uchwałę o przekształceniu  studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego z 3-semestralnych w 2-semestralne. Nowy program  obejmuje 240 godzin dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Został wzbogacony o nowe treści, jak np. nauczanie dzieci, dwujęzyczność, realioznawstwo.

Zmiana programu następuje w ramach ujednolicania programu studiów podyplomowych, podjętego w 2014 roku przez najważniejsze w Polsce ośrodki akademickie zajmujące się prowadzeniem studiów przygotowujących do nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego/drugiego. W pracach uczestniczą kierownicy studiów podyplomowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (informacja o spotkaniu: http://www.us.edu.pl/ogolnopolska-debata-na-temat-standardow-ksztalcenia-lektorow-jezyka-polskiego-jako-obcego-0).


 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które:

 1. ukończyły:
  a) studia wyższe 1 stopnia w zakresie filologii polskiej lub obcej
          albo
  b) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i podyplomowe studia polonistyczne,
         
  albo
  c) studia wyższe 1 stopnia w zakresie innym niż filologiczny i mają udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w następujących ośrodkach kształcenia w języku polskim poza granicami kraju:

  • Szkolne Punkty Konsultacyjne,
  • Szkoły społeczne,
  • Sekcje polskie w szkołach zagranicznych,
  • Szkoły Europejskie;
 2. mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2 w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.)oraz dydaktycznym (moduł 3 z ww. Rozporządzenia) do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2), a są w trakcie zdobywania przygotowania dydaktycznego (moduł 3).


Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć do 25 września 2017 roku (nabór na semestr zimowy) lub do 31 stycznia 2018 roku (nabór na semestr letni) osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Języka Polskiego UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, p. 408.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie do dziekana Wydziału Filologicznego UMK i kwestionariusz osoby (wg dołączonego wzoru – WORD, PDF)
 2. 1 zdjęcie
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. kserokopia dowodu osobistego
 5. dokument potwierdzający przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym  oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego)
 6. osoby niemające wykształcenia filologicznego dołączają potwierdzenie ukończenia podyplomowych studiów polonistycznych albo dokument potwierdzający 2-letnią praktykę w nauczaniu wiedzy o Polsce lub języka polskiego w ośrodkach kształcenia w języka polskiego poza granicami kraju

Przystąpienie do studiów następuje po zawarciu umowy o warunkach odpłatności za studia oraz wniesieniu opłaty za pierwszy semestr studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer student otrzymuje po zakończeniu rekrutacji.

Studia trwają dwa semestry i przebiegają wg następującego programu i planu.

Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele.

Słuchacze studiów podyplomowych praktykę mogą odbyć w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, zob. http://jezyk-polski.umk.pl/.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (0-56) 611-37-83. Pytania można też przesyłać drogą elektroniczną do kierownika Studium Podyplomowego, dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak: mge@uni.torun.pl. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/njpjo.torun/  i na stronę Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK https://www.facebook.com/skjpoUMK?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf.Lektorów języka polskiego jako obcego kształcimy od ponad 10 lat!

Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w 2014 roku obchodziło 10-lecie istnienia. Z tej okazji wspólnie ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK zorganizowana została międzynarodowa konferencja naukowa pn. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. (fotoreportaż z konferencji: http://www.bristol.us.edu.pl/fotoreportaz12.php). Z kolei we wrześniu 2016  roku współorganizowaliśmy zjazd Stowarzyszenia "Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego (zdjęcia z konferencji: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Bristol-Polskich-i-Zagranicznych-Nauczycieli-675413535933929/?fref=ts pod datą 28 września 2016).