Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifPlan zajęć
gifSylabusy
gifSpecjalizacje
gifWykłady i seminaria
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS

FILOLOGIA POLSKA (polonistyka)


Studia na kierunku filologia polska:

 

Studia stacjonarne

Pierwszego stopnia
Efekty kształcenia
Drugiego stopnia
Efekty kształcenia
 1. Specjalność ogólna
 2. Specjalność logopedyczna
 1. Specjalność językoznawcza, nauczycielska
Edycja 2016/2017

specjalność

Edycja 2013/2014

specjalność

Edycja 2012/2013

specjalność
NOWA EDYCJA (2016/2017)

specjalność językoznawcza i nauczycielska

specjalność literaturoznawcza

Edycja (2013/2014)


specjalność językoznawcza i nauczycielska specjalność literaturoznawczaRekrutacja zimowa

specjalność językoznawcza i nauczycielska specjalność literaturoznawcza

 


Studia podyplomowe:

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego;
Podyplomowe Studium Logopedii.
Podyplomowe Studium Emisji Głosu i Kultury Języka;
 

Studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.


Filologia polska (polonistyka) na UMK w Toruniu

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
w zakresie filologii polskiej – specjalność ogólna, ''wiedza o kulturze'' i logopedia

Studia trwają 3 lata. Składają się na nie następujące bloki przedmiotów:

A) obowiązkowe: przedmioty kierunkowe: historycznoliterackie, teoretycznoliterackie, językoznawcze

B) przedmioty pomocnicze: języki obce, filozofia, logika, historia Polski, wychowanie fizyczne

 

Kwalifikacje absolwenta

Zakres założonych kompetencji i umiejętności nabywanych przez absolwenta filologii polskiej zależy bezpośrednio od trybu studiowania. Każdy poziom kształcenia polonistycznego zakłada bowiem odmienne cele, jak również preferuje zróżnicowany sposób uzyskiwania umiejętności i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Podstawowy zestaw kompetencji nabywa absolwent specjalności ogólnej (zarówno stopnia pierwszego, jak i drugiego). Inne specjalności kompetencje te uzupełniają o wiedzę i umiejętności związane z realizowanym profilem studiowania: wiedza o kulturze, logopedia, literaturoznawstwo czy językoznawstwo.

 1. Studia pierwszego stopnia
  • specjalność ogólna (studia stacjonarne i niestacjonarne)

   Absolwent filologii polskiej posiada szeroką wiedzę humanistyczną (historia filozofii, historia Polski, historia sztuki, historia literatury powszechnej). Dysponuje dobrymi kompetencjami w zakresie historii i teorii literatury oraz językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Potrafi on również samodzielnie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe.

   Absolwent filologii polskiej zna łacinę i przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jest także wyposażony w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe). Absolwent studiów pierwszego stopnia jest również przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

  • specjalność wiedza o kulturze (studia stacjonarne)

   Absolwent filologii polskiej posiada szeroką wiedzę humanistyczną (historia filozofii, historia Polski, historia sztuki, historia literatury powszechnej). Dysponuje dobrymi kompetencjami w zakresie historii i teorii literatury oraz językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Potrafi on również samodzielnie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe.

   Absolwent filologii polskiej zna łacinę i przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jest także wyposażony w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe), jak również w szkolnictwie (po spełnieniu wymagań standardów kształcenia nauczycieli). Absolwenci specjalności kulturoznawczej uzyskują pełne kwalifikacje filologa polskiego poszerzone o znajomość współczesnej problematyki wiedzy o kulturze i sztuce w perspektywie historycznej i teoretycznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest również przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

  • specjalność logopedyczna (studia stacjonarne)

   Absolwent filologii polskiej posiada szeroką wiedzę humanistyczną (historia filozofii, historia Polski, historia sztuki, historia literatury powszechnej). Dysponuje dobrymi kompetencjami w zakresie historii i teorii literatury, językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego oraz metodyki nauczania. Potrafi on również samodzielnie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe.

   Absolwent filologii polskiej zna łacinę i przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Jest także wyposażony w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym. Jest przygotowany do podjęcia pracy w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe), jak również w szkolnictwie (praca w charakterze nauczyciela polonisty oraz możliwość prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej - dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne - i kultury słowa - technika mówienia, budowa i interpretacja tekstów, wychowanie językowe). Absolwent studiów pierwszego stopnia jest również przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia.

   Absolwenci studiów ze specjalnością logopedyczną są przygotowani do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju mowy, z trudnościami w opanowaniu języka ojczystego w mowie i piśmie, także do pracy z dorosłymi, którzy utracili umiejętności porozumiewania się językowego lub którzy chcą poprawić swoją wymowę i właściwie operować głosem. Są specjalistami mającymi możliwości podjęcia pracy w różnych placówkach, zarówno oświaty, jak i służby zdrowia, w różnych typach szkół: w szkołach integracyjnych, specjalnych, m.in. dla uczniów głuchych. Po kilku latach doświadczeń w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej mogą otworzyć własny gabinet logopedyczny. Mogą także podjąć pracę naukową w niezwykle bogatej i ciekawej dziedzinie wiedzy, jaką jest logopedia.

 2. Studia drugiego stopnia
  • specjalność ogólna (studia niestacjonarne)

   Absolwent posiada szerokie wykształcenie humanistyczne, jak również dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu filologii polskiej. Pozwala mu ona rozumieć i analizować zjawiska kulturowe, literackie i językowe przeszłości i współczesności. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a zdobyte umiejętności pozwalają mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Jest on także przygotowany do pełnienia roli animatora w propagowaniu wiedzy z zakresu języka polskiego i literatury polskiej oraz krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego. Absolwent może podejmować pracę w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe), placówkach samorządu terytorialnego, wydawnictwach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu podejmować wyzwania badawcze, jak również kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

  • specjalność językoznawcza (studia stacjonarne)

   Absolwent posiada szerokie wykształcenie humanistyczne, jak również dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu filologii polskiej. Pozwala mu ona rozumieć i analizować zjawiska kulturowe, literackie i językowe przeszłości i współczesności. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a zdobyte umiejętności pozwalają mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Jest on także przygotowany do pełnienia roli animatora w propagowaniu wiedzy z zakresu języka polskiego i literatury polskiej oraz krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego. Absolwent może podejmować pracę w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe), placówkach samorządu terytorialnego, wydawnictwach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu podejmować wyzwania badawcze, jak również kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

   Absolwent specjalności językoznawczej dysponuje ponadto pogłębioną wiedzą z zakresu teoretycznych i metodologicznych podstaw współczesnej lingwistyki, a także wiedzą na temat związków genetycznych i geograficznych między językiem polskim a innymi językami słowiańskimi. Jest on również przygotowany do podejmowania pracy w zawodach wymagających umiejętności posługiwania się językiem polskim, m. in. placówkach zajmujących się realizacją celów reklamowo-propagandowych, wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych, czasopismach i instytucjach edukacyjnych.

  • specjalność literaturoznawcza (studia stacjonarne)

   Absolwent posiada szerokie wykształcenie humanistyczne, jak również dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu filologii polskiej. Pozwala mu ona rozumieć i analizować zjawiska kulturowe, literackie i językowe przeszłości i współczesności. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a zdobyte umiejętności pozwalają mu na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Jest on także przygotowany do pełnienia roli animatora w propagowaniu wiedzy z zakresu języka polskiego i literatury polskiej oraz krzewienia kultury i dziedzictwa narodowego. Absolwent może podejmować pracę w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe), placówkach samorządu terytorialnego, wydawnictwach. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu podejmować wyzwania badawcze, jak również kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

   Obok ogólnej wiedzy polonistycznej absolwent specjalności literaturoznawczej dysponuje szeroką wiedzą z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji. Posiada wiadomości z zakresu wiedzy o filmie i sztuki scenicznej, dysponuje umiejętnościami z zakresu krytyki filmowej i teatralnej, potrafi dokonać analizy scenariusza. Potrafi także analizować i interpretować dzieła sztuki ludowej oraz dzieła artystyczne odwołujące się do kultury ludowej, orientuje się w rozmaitych odmianach światopoglądu tradycyjnego, zna teoretyczne podstawy krytyki literackiej i jej historycznie ukształtowane odmiany. Dysponuje również wiedzą z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego dzieł literackich, potrafi obsługiwać komputerowe systemy obróbki tekstu i składu publikacji, zna podstawy działalności firmy wydawniczej.

  • specjalność nauczycielska (studia stacjonarne)

   Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i gruntowną wiedzę z zakresie nauki o języku polskim i literaturze polskiej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Uzyskane umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań językoznawczych i literaturoznawczych oraz popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe. Nabywa on również umiejętności pedagogiczne i metodyczne umożliwiające mu podjęcie pracy w szkołach w charakterze nauczyciela języka polskiego

   Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego. Może on również podjąć pracę w wydawnictwach, czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, jak również w mediach elektronicznych. Absolwent specjalności nauczycielskiej nabywa uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

   Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych w różnych specjalnościach humanistycznych, m.in. w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, podyplomowych studiach logopedycznych i podyplomowych studiach dziennikarskich. Jest również przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

 

Biblioteki

Studenci mogą korzystać z czytelni i wypożyczalni Biblioteki Wydziału Filologicznego, Biblioteki Głównej UMK (ul. Gagarina 13), Książnicy Miejskiej (ul. Słowackiego 8) oraz Biblioteki Pedagogicznej (ul. Jęczmienna 23). Kartę biblioteczną upoważniającą do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej UMK student otrzyma wraz z indeksem i legitymacją studencką. Do pozostałych wymienionych bibliotek student zapisuje się samodzielnie.

Biblioteka Wydziału jest biblioteką specjalistyczną, w której zgromadzonych zostało ponad 44 000 wol. książek i 4 000 wol. czasopism z zakresu historii literatury polskiej (teksty literackie i opracowania), teorii literatury, językoznawstwa polskiego i ogólnego, teatrologii, filmoznawstwa, metodyki nauczania języka polskiego i literatury, a także - w węższym zakresie - literatury powszechnej, filozofii, historii sztuki.

Zbiory są udostępniane w czytelni oraz wypożyczane do domu pracownikom Wydziału, doktorantom oraz studentom wszystkich typów studiów. W zbiorach Biblioteki znajdują się woluminy, z których można korzystać tylko w czytelni. Są to: tzw. zbiory podręczne (słowniki, encyklopedie, bibliografie, pozycje z list lektur itp.), czasopisma, inne, szczególnie cenne pozycje, np. wydane przed 1945 rokiem.

W Bibliotece funkcjonują katalogi kartkowe. Są to: katalogi alfabetyczne książek, czasopism i tzw. nabytków (od 1989 roku) oraz katalogi rzeczowe: zbiorów podręcznych, prac magisterskich oraz katalog rzeczowy obejmujący dział ogólny, historię literatury polskiej i powszechnej, język polski, językoznawstwo ogólne, filologię klasyczną, filozofię.