Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS

Instytut Języka Polskiego


Rozmiar: 44 bajtów
Rok akademicki 2017/2018
26.03.2018 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Marek Wiśniewski 
Projekt słowotwórczej, semantycznej i pragmatycznej charakterystyki polskich  rzeczowników odprzymiotnikowych
29.01.2018 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Krystyna Bojałkowska
Tryb rozkazujący a modalność zdania (we współczesnym języku polskim)
18.12.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Andrzej Moroz, prof. UMK
Jednostka tekstu prawnego – problem definicji i wybrane cechy dystynktywne
27.11.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska
dr hab. Joanna Kamper-Warejko
Od fanów dla fanów. Komentarze serialowe jako nowe zjawisko komunikacyjne
Rok akademicki 2016/2017
26.06.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Magdalena Żabowska
Semantyczne i pragmatyczne implikacje pierwszoosobowych komentarzy mownych
29.05.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Emilia Kubicka
O zakresie klasy quasi-narzędników
10.04.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Adam Bednarek, prof. UMK
Znaczenie wyrażeń z grupy WSTYDU. Opis szczegółowy i uwagi ogólne
27.02.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska
Co wiemy o najstarszym datowanym rękopisie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego? (Kitab z 1631 r. – transliteracja, przekład, komentarze)
30.01.2017 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Piotr Sobotka
Teoria laryngalnych w kontekście slawistycznych badań etymologicznych
19.12.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
prof. dr hab. Maciej Grochowski
O niektórych wykładnikach pojęcia odpowiedniości
28.11.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK
Uwagi na temat dubletów leksykalnych w polszczyźnie
Rok akademicki 2015/2016
27.06.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Joanna Kamper-Warejko Kształtowanie się specjalistycznej odmiany języka na przykładzie leksyki z poradnika Piotra Krescencjusza
09.05.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Sebastian Żurowski Dla kogo ma być dobry "Dobry słownik"?
21.03.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak Uwagi o parametrach modelujących opis miejsc walencyjnych jednostek leksykalnych
25.01.2016 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Izabela Duraj-Nowosielska Tzw. efekt Knobe’a i problem Butlera (filozoficzny problem atrybucji intencjonalności) w świetle analizy językowej
14.12.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Emilia Kubicka Przysłówki w przekładzie. Dwa studia z pogranicza składni i semantyki
23.11.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Piotr Sobotka Zaimkowy rodowód słowiańskich wyrażeń funkcyjnych (wprowadzenie do problemu)
Rok akademicki 2014/2015
8.06.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Andrzej Moroz Kolokacje tekstów prawnych – problemy proceduralne
27.04.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Krystyna Bojałkowska Wybrane problemy opisu trybu rozkazującego we współczesnym języku polskim
23.03.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Iwona Kaproń-Charzyńska O słowotwórstwie w kontekście motywacji kontemplacyjnej
19.01.2015 (poniedziałek)
godz. 11.30
prof. dr hab. Andrzej Bogusławski Język – pytania podstawowe
15.12.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska Cechy archaiczne i regionalne w odnalezionym fragmencie rękopisu filomackiego przekładu Koranu na język polski
24.11.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Sebastian Żurowski Problemy opisu walencyjnego polskich predykatów nieczasownikowych (uwagi na marginesie prac nad słownikiem Walenty)
20.10.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Magdalena Żabowska Mówię, że nie mówię? – o niesprzeczności mówienia
Rok akademicki 2013/2014
26.05.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
mgr Natalia Żochowska Przysłówki wyrażające nieintencjonalność – główne opozycje semantyczne
28.04.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Izabela Duraj-Nowosielska Przysłówki – modyfikatory intencjonalności działania (wskazówki opisu)
24.03.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
prof. dr hab. Björn Wiemer
(Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji)
O aspekcie polskim na tle ogólnosłowiańskim (model chronotopii)
25.03.2014 (wtorek)
godz. 9.30
prof. dr hab. Björn Wiemer
(Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji)
Tworzenie konwersów za pomocą wykładnika zwrotności (się)
24.02.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK Metodologiczne problemy opisu układów repetycyjnych
27.01.2014 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak Kierunki badań składniowych tekstów prawnych
16.12.2013 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Joanna Kamper-Warejko Uwagi o nominacji roślin w historycznej polszczyźnie
25.11.2013 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Emilia Kubicka Możliwości kontrastywnego opisu operacji przysłówkowych
28.10.2013 (poniedziałek)
godz. 12.00
(sala 112)
dr Piotr Sobotka Funkcje leksykalne w aplikacjach służących do przetwarzania języka naturalnego (ЭТАП-3 i Компьютерный учебник лексики)
Rok akademicki 2012/2013
6.05.2013 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Krystyna Bojałkowska Nie muś, ale trochę chciej – o ograniczeniach w użyciu form trybu rozkazującego we współczesnej polszczyźnie
25.03.2013 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Piotr Sobotka Partykuły greckie – pochodzenie, klasyfikacja funkcjonalna i wybrane problemy opisu znaczenia
25.02.2013 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Małgorzata Urban Aktywność słowotwórcza anglicyzmów rzeczownikowych na literę A-J
26.11.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
mgr Paulina Rosalska Od podmiotu towarzyszącego do operacji socjatywnej
22.10.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Sebastian Żurowski Rygorystyczny opis walencji polskich czasowników percepcji słuchowej (uwagi na marginesie prac nad słownikiem Walenty)
Rok akademicki 2011/2012
28.05.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr hab. Andrzej Moroz Opis operatorów strefy wypowiedzenia – wybrane problemy
26.03.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Iwona Kaproń-Charzyńska Uwagi na temat rzeczowników z wybranymi formantami ekspresywnymi
27.02.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Magdalena Żabowska Tzw. modyfikatory deklaratywności w perspektywie operacyjnej
23.01.2012 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Joanna Kulwicka-Kamińska Miejsce tatarskiego piśmiennictwa religijnego w europejskiej tradycji przekładowej
19.12.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Ewa Walusiak Problemy opisu znaczenia jednostek ubogich semantycznie na przykładzie nierzeczownikowego coś
21.11.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Piotr Sobotka Typologia motywacji semantycznych wyrażeń indoeuropejskich
24.10.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
(sala 112)
dr Małgorzata Urban Uwagi na temat wybranych formantów obcych
Rok akademicki 2010/2011
11.04.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
prof. dr hab. Björn Wiemer
(Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji)
Wiedza ograniczona i jej źródła: po której stronie pogranicza semantyki i pragmatyki jesteśmy?
13.04.2011 (środa)
godz. 17.30
prof. dr hab. Björn Wiemer
(Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji)
Uwagi na temat klasyfikacji modyfikatorów propozycjonalnych i ich zakresu odniesienia
28.03.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Małgorzata Berend Czy podobieństwo struktur gniazdowych jest konsekwencją bliskości semantycznej?
28.02.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Sebastian Żurowski Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym – przybliżenie drugie
24.01.2011 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Marek Wiśniewski Podstawy strukturalnej charakterystyki współczesnych derywatów polskich
20.12.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Magdalena Żabowska Modyfikatory deklaratywności – wprowadzenie do problematyki
29.11.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK Jeszcze o quasi-tautologiach (z perspektywy wyodrębniania jednostek języka)
25.10.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Krystyna Bojałkowska Niech wygram, niech (Pan) usiądzie – formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?
Rok akademicki 2009/2010
14.06.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
mgr Anna Kisiel Liberalizm partykuły przede wszystkim a jej semantyka
31.05.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Iwona Kaproń-Charzyńska Derywaty z formantem -ara we współczesnej polszczyźnie
19.04.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Małgorzata Berend Analiza językowa terminologii i quasi-terminologii podatkowej
01.03.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Piotr Sobotka Składniowo-semantyczne własności czasownikowych predykatów epistemicznych i ich miejsce w strukturze wypowiedzi
25.01.2010 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Andrzej Moroz Strukturalna klasyfikacja czasownikowych wyrażeń parentetycznych
30.11.2009 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Małgorzata Gębka-Wolak Podstawowe pojęcia i zasady teoretyczne opisu fraz bezokolicznikowych
26.10.2009 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Piotr Sobotka Miejsce etymologii w badaniach języka
Rok akademicki 2008/2009
25.05.2009 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Mariola Wołk (UWM w Olsztynie) Co bezsens ma wspólnego z nonsensem? O znaczeniu wyrażenia bezsens
27.04.2009 (poniedziałek)
godz. 11.30
prof. dr hab. Krystyna Kallas Słowotwórstwo hipokorystyków odimiennych
23.03.2009 (poniedziałek)
godz. 12.00
dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK O quasi-tautologicznych układach z jak
26.01.2009 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Małgorzata Urban Adaptacja morfologiczna anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie
24.11.2008 (poniedziałek)
godz. 11.30
dr Iwona Kaproń-Charzyńska O formancie -encja we współczesnej polszczyźnie
15.10.2008 (środa)
godz. 17.30
prof. dr hab. Björn Wiemer O relacji między stanem epistemicznym a wskazywaniem na jego podstawę
Rok akademicki 2007/2008
26.05.2008
godz. 11.30
Mgr Aleksandra Ćwiklińska Interpretacja gramatyczna XVI-wiecznych form typu przytrudniejszym
28.04.2008
godz. 11.30
Mgr Magdalena  Żabowska Wyrażenia właściwie, w zasadzie, praktycznie jako partykuły epistemiczne
31.03.2008
godz. 11.30
Dr Joanna Kulwicka-Kamińska Problematyka przekładu słownictwa religijnego islamu i chrześcijaństwa
25.02.2008
godz. 11.30
Dr Andrzej Moroz Wybrane cechy dystynktywne parentetycznych struktur czasownikowych
17.12.2007
godz. 11.30
Dr Krystyna Bojałkowska Użycie form typu oglądawszy, zjedząc we współczesnym języku polskim
19.11.2007
godz. 11.30
Dr Piotr Sobotka Stosunek aksjologiczny podmiotu wiary do presuponowanej treści rozważanych przez niego stanów rzeczy w relacji wyrażonej predykatem wierzyć, że_
15.10.2007
godz. 11.45
Alexander Andrason
(University of Iceland, Reykjavik)
Ha? Nei! Buin. Zmiany w języku polskim u emigrantów na Islandii
Rok akademicki 2006/2007
28.05.2007
godz. 11.30
Dr Małgorzata Urban Czy wyróżniać typ słowotwórczy przymiotników z formantem -oidalny?
23.04.2007
godz. 11.30
Dr Joanna Kamper-Warejko Kilka uwag o języku Gęśli różnorymych Jana Rybińskiego
26.03.2007
godz. 11.30
Dr Ewa Walusiak Koncepcja opisu zaimka w ramach semantyki leksykalnej
26.02.2007
godz. 11.30
Dr Alicja Żaguń Słownictwo odnoszące się do cnót teologicznych w warszawskich Pandektach Antiocha i tekstach staropolskich
15.01.2007
godz. 12.00
Dr Małgorzata Gębka-Wolak Opis tzw. podmiotu bezokolicznika w ramach modelu Sens Û Tekst I. A. Mel'čuka
18.12.2006
godz. 12.00
Dr Joanna Kulwicka-Kamińska Przekład koranicznych i biblijnych nazw świętych ksiąg
13.11.2006
godz. 12.30
Dr Iwona Nowakowska Szesnastowieczny ewangeliarz z Vosislivik wobec staro-cerkiewno-słowiańskiego kanonu. Zmiany leksykalne i słowotwórcze.
16.10.2006
godz. 12.00
Dr Andrzej Moroz Uwagi o właściwościach strukturalnych ciągów parentetycznych o postaci rzecz jasna